I. Úvodné ustanovenia

1.1 Účelom týchto všeobecných podmienok súťaže (ďalej len “podmienky súťaže”) je stanoviť záväzné pravidlá, podľa ktorých bude prebiehať súťaž na webovej stránke organizátora.

1.2 Vzťahy Usporiadateľa so Súťažiacimi sa riadia týmito Podmienkami Súťaže (ďalej len “Podmienky”), pokiaľ nie je v osobitných podmienkach Súťaže alebo v oznámení o Súťaži zverejnenom na webovej stránke Usporiadateľa uvedené inak.

II. Definície

2.1 Usporiadateľom je SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

2.2 Webová stránka organizátora je: www.rayray.sk

2.3 Súťažiaci je osoba, ktorá uskutočnila objednávku na webovej stránke Usporiadateľa a následne ju v plnej výške uhradila bankovým prevodom alebo kreditnou kartou v súlade so Všeobecnými podmienkami.

2.4 Súťažiaci je zákazník, ktorý sa zúčastňuje Súťaže vyhlásenej Usporiadateľom.

2.5 Výhercami Súťaže sú (9), slovom: deväť Zákazníkov, ktorí sú automaticky vyžrebovaní 1.1. každého roka a následne im je zaslaný e-mail a SMS správa na získaný telefón. V prípade, že sa výherca sám neozve Usporiadateľovi na kontaktné údaje uvedené v e-mailovej a SMS správe, Usporiadateľ je povinný kontaktovať výhercu telefonicky a následne korešpondenčne na adresu uvedenú v jeho objednávke.

2.6 Za vyhlásenie Súťaže sa považuje vyhlásenie Súťaže zverejnené Usporiadateľom na príslušnej webovej stránke a riadi sa týmito Podmienkami súťaže.

2.7 Začiatok Súťaže je deň, kedy je Súťaž zverejnená na webovej stránke Usporiadateľa prostredníctvom banneru.

2.8 Koniec súťaže je vždy 1. deň označeného kalendárneho roka. Tento deň sa považuje za koniec súťaže a vyhlásenie súťaže. Potom sa začne nová súťaž.

III. Všeobecné pravidlá

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť všetci registrovaní aj neregistrovaní používatelia, ktorí súhlasia s týmito Podmienkami súťaže a Všeobecnými podmienkami, s výnimkou zamestnancov a spolupracovníkov Usporiadateľa a ich rodinných príslušníkov.

3.2. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo osoby staršie ako 15 rokov, za ktoré počas súťaže a realizácie výhry zodpovedá zákonný zástupca.

3.3 Osoby, ktoré nesúhlasia s týmito podmienkami súťaže, sa nemôžu zúčastniť súťaže.

3.4 Súťaž sa považuje za začatú, keď sa na webovej stránke uverejní nový grafický banner.

3.5 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí zadaním záväznej objednávky na webovej stránke Usporiadateľa a následným zaplatením objednávky v plnej výške.

3.6 Organizátor doručí výhru do 30 dní od určenia výhercu, a to osobne alebo poštou na kontaktnú adresu, ktorú výherca uviedol pri oznámení výhry organizátorom. Tým je splnená povinnosť doručiť výhru výhercovi.

3.7 Za doručenie poštou sa v tomto prípade považuje doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo inej doručovateľskej služby (PPL, DPD alebo Zásilkovňa).

3.8. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek vady alebo poškodenie ceny od okamihu jej doručenia. Súťažiaci je s tým uzrozumený.

3.9 Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou.

IV. Práva a povinnosti súťažiaceho

4.1 Súťažiaci vyhlasuje, že sa súťaže zúčastňuje dobrovoľne.

4.2 Súťažiaci je povinný poskytnúť Usporiadateľovi úplné a pravdivé kontaktné údaje, ktoré sú dôležité pre získanie a zaslanie/prevod výhry.

4.3 Výherca musí reagovať na výzvu Usporiadateľa na predloženie príspevkov najneskôr do 30 pracovných dní. Ak tak neurobíte, cena prepadne.

4.4 Komunikácia zo strany Usporiadateľa bude prebiehať buď prostredníctvom e-mailu, SMS alebo telefonicky, ak Súťažiaci uviedol telefonický kontakt, alebo prostredníctvom e-mailu, t. j. zaslaním e-mailu.

4.5 V prípade, že výherca nereaguje na výzvu do 30 pracovných dní, výhra prepadne v prospech nového vyžrebovaného výhercu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť náhradného výhercu, ktorý sa týmto zaradí do poradia pôvodného výhercu, ktorý nereagoval na výzvu.

4.6 Súťažiaci sa zaväzuje, že svoje používateľské konto neposkytne žiadnej inej osobe a že zachová dôvernosť svojich prihlasovacích údajov, ak ich má.

4.7 Súťažiaci je povinný správať sa tak, aby neporušoval platné právne predpisy Slovenskej republiky a nespôsobil žiadnu škodu Usporiadateľovi alebo iným súťažiacim.

V. Práva a povinnosti organizátora

5.1 Usporiadateľ je povinný informovať Výhercu o skutočnosti, že sa stal Výhercom, do 10 dní od ukončenia Súťaže prostredníctvom SMS na telefónne číslo, ktoré Výherca uviedol, a na e-mailovú adresu, ktorú Výherca uviedol pri vyplnení objednávky na webovej stránke Usporiadateľa.

5.2 Usporiadateľ splní svoju povinnosť doručiť výhru výhercovi jej odovzdaním výhercovi, a to buď osobne v priestoroch Usporiadateľa, alebo jej zaslaním na adresu uvedenú výhercom, alebo osobným prevzatím výhry výhercom.

5.3 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorú môže výhra spôsobiť výhercovi alebo iným osobám, ktoré s ňou prídu do styku.

5.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo pozastaviť, zmeniť alebo ukončiť Súťaž bez udania dôvodu v prípade závažných neočakávaných udalostí alebo udalostí ovplyvnených vyššou mocou. V takom prípade nemá súťažiaci nárok na žiadnu kompenzáciu ani vyrovnanie.

5.5 Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené zlyhaním systémov a softvéru, ktoré neboli spôsobené úmyselným konaním Usporiadateľa. V takomto prípade si Usporiadateľ vyhradzuje právo pozastaviť, upraviť alebo ukončiť Súťaž bez udania dôvodu. Súťažiaci nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani vyrovnanie.

VI. Osobné údaje

6.1 Všetky údaje získané od Súťažiaceho sa považujú za jeho osobné údaje a sú chránené v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci potvrdzuje, že je uzrozumený najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim.

6.2. Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté tretej osobe, ktorá nie je žiadnym spôsobom prepojená s právnickou osobou Usporiadateľa (napr. príslušná organizácia alebo osoba nevyhlasuje príslušnú súťaž spoločne s právnickou osobou Usporiadateľa). 6.3. Súťažiaci súhlasia s tým, že údaje výhercov obsahujúce meno, priezvisko a mesto pôvodu výhercu môžu byť zverejnené na webovej stránke Usporiadateľa.

6.3 Súťažiaci týmto súhlasí so zasielaním informácií o nových súťažiach a cenách, propagačných oznámení od Usporiadateľa a tretích strán spolupracujúcich s Usporiadateľom. V takom prípade sa tieto informácie odosielajú len zo systému organizátora.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto podmienky súťaže sú vypracované v súlade s platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky. Vyplnením objednávky používateľ webovej stránky organizátora potvrdzuje, že sa s nimi preukázateľne oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky súťaže. V takom prípade organizátor oznámi zmeny prostredníctvom oznámenia na svojej webovej stránke.

7.3 Tieto podmienky súťaže sú platné od 17.11.2022.