Postup reklamácie, vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Ako reklamovať alebo vrátiť tovar

1) Pre uplatnenie reklamácie musíte vyplniť tento formulár

✅  Pre uplatnenie reklamácie musíte vyplniť tento  → reklamačný formulár

Milí zákazníci,reklamačný formulár interaktívne online reklamačný formulár vyššie Vám umožní v priebehu zvoliť reklamovaný tovar. Ak ste zakúpili iba jeden produkt, bude Vám po zadaní Vášho emailu ponúknutá možnosť reklamovať zakúpený produkt. Ak ste zakúpili viac produktov, ako jeden, budete môcť reklamovať všetky produkty z celej objednávky. Veríme, že táto forma reklamácie je časovo najmenej nákladná – Vami vyplnená dáta systém okamžite preposiela kolegom z reklamačného oddelenia, ktorí začnú ihneď reklamáciu. Ak máte problém s vyplnením reklamácie, napíšte nám na [email protected] a my Vás prekryjeme.

Reklamácie vybavujeme vo väčšine prípadov zaslaním nového tovaru. O odoslaní nového tovaru je Kupujúci vyrozumený emailom. Doba dodania nového tovaru je rovnaká ako pri objednávke – je uvedená u každého produktu. Neposielajte nám tovar na reklamáciu skôr ako vyplníte reklamačný formulár. Vo väčšine prípadov tovar zaslať späť nevyžadujeme. Ak budeme zaslanie späť vyžadovať, adresu Vám zašleme e-mailom. Pokiaľ nebude možné riadne reklamovaný tovar opraviť, ani nebude u našich Predajcov rovnaký nový výrobok na sklade, budeme informovať zákazníka s ponukou podobného tovaru. V prípade nesúhlasu so zámenou vraciame peniaze zákazníkovi späť na jeho účet.

2) Odoslaním formulára beží zákonná lehota 30 dní

viz. citace z webu čoi.cz dle § 13, § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 570 odst. 1, § 605 odst. 1, § 607, § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vybavovanie reklamácie nesmie bez dohody s vami trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Predávajúci, ale aj ním určený servis, u ktorého žiadate opravu, musí o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru a potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Dohodnete Ak sa s predávajúcim na lehote dlhšej, potom musí byť reklamácia vybavená do konca predĺženej lehoty. Lehota beží od okamihu uplatnenia reklamácie. Nasledujúci deň potom, čo ste reklamáciu uplatnili, je prvým dňom 30-dňovej lehoty. Ak jej koniec pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak obdobie skončí najbližší nasledujúci pracovný deň. Zájdete Ak osobne do prevádzky predávajúceho alebo do servisu, nebude sporné, kedy reklamácia bola uplatnená, pretože v prevádzkarni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený reklamácie prijímať a vybavovať. Ak reklamáciu posielate poštou, potom na uplatnenie reklamácie dôjde, akonáhle predávajúcemu váš list dorazí a bude mať možnosť sa s jeho obsahom oboznámiť. Nie je dôležité, či to naozaj urobí. Stačí teda, že zásielka došla do jeho poštovej schránky. Od tejto chvíle je možné počítať lehotu na uplatnenie reklamácie. Pri uplatnení reklamácie e-mailom je vhodné si zabezpečiť potvrdenie jeho doručenia či prečítanie. Reklamácia sa považuje za vybavenú, keď vás predávajúci či servis informujú, že je reklamácia vybavená a akým spôsobom sa tak stalo, najneskôr 30. deň od uplatnenia reklamácie, ak nebola lehota predĺžená. Súčasne musí byť tovar odovzdané do reklamácie, či už opravené alebo vymenené v prípade jej uznania, alebo neopravené pri zamietnutí, k dispozícii v prevádzke, kde bola reklamácia uplatnená.

3) Vrátenie peňazí – lehota a spôsob na vrátenie peňazí

Reklamácia uznaná, kedy Vám vrátime peniaze?

Akonáhle bude reklamácia vybavená, finančné oddelenie zadaný pokyn v internetovom bankovníctve a platba bude odoslaná späť k Vám. Lehota na vrátenie peňazí je maximálne 10 pracovných dní. Spravidla ale zvládame platby vracať počas 5 pracovných dní.

Kam Vám vrátime peniaze?

Pri platbe kartou

V prípade, že ste platili kartou, môžeme peniaze navrátiť späť na Vašu platobnú kartu a tento proces trvá spravidla maximálne 3 dni – zadáme pokyn poskytovateľmi platobných kariet, ten ho musí spracovať a zhruba do 3 pracovných dní budete mať peniaze späť.

Pri platbe bankovým prevodom

Platby prevodom vraciame na späť na Váš účet prostredníctvom internetbankingu – v tento moment budete požiadaní o oznámení bankového účtu a finančné oddelenie Vám tam navráti platbu. Tento najčastejšie proces trvá približne 5 pracovných dní.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetovej platformy rayray.sk prevádzkovanej spoločnosťou SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, so sídlom v Business Center 1, M poschodie, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené arabské emiráty (ďalej len “Poskytovateľ”).

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi Predávajúcim, (ďalej aj ako “Predajca”), na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej. Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len “kupujúci spotrebiteľ”), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 419 zák.č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako “občiansky zákonník) a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie (ďalej len” kupujúci podnikateľ “), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti “kupujúceho spotrebiteľa” a práva a povinnosti “kupujúceho podnikateľa”. Ak tieto podmienky reklamačného poriadku upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa sú kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ zhodne označovaní ako “kupujúci”. Odlišnosť úpravy reklamačného poriadku ohľadom niektorých povinností a práv kupujúcich podnikateľov od kupujúcich spotrebiteľov je z dôvodu, že kupujúci podnikatelia majú právne vzťahy s predávajúcim založené obchodnými podmienkami kupujúci spotrebitelia majú právne vzťahy založené s predávajúcim z.č. 89/2012 Zb. a z.č. 634/1992 Zb. a súvisiacich právnych predpisov s čím súvisí rozdielna práva a povinnosti aj v rámci reklamačného poriadku, lebo nároky z reklamácie sa riadi hlavným záväzkom a jeho právnou úpravou.

  • Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.
  • Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa tohto reklamačného poriadku, občianskeho zákonníka (hlavne. Osobitných ustanovení upravujúcich práva kupujúceho spotrebiteľa z chybného plnenia) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov.
  • Pri riešení reklamácie kupujúceho podnikateľa sa reklamácia rieši podľa tohto reklamačného poriadku a Občianskeho zákonníka.

Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu rayray.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru zakúpenému prostredníctvom tejto nákupnej galérie má Kupujúci v sekcii Môj účet k dispozícii doklad o kúpe, ktorý slúži zároveň ako záručný a dodací list. Pri reklamácii chyby výrobku Kupujúcim Poskytovateľovi nie je vyžadované zasielať doklad o kúpe.

2. Rozpor s kúpnou zmluvou a dodanie poškodeného tovaru

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi daňovým dokladom, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), dôrazne odporúčame ihneď (nelepí do 24 hodín) kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom zákazníckeho servisu, aby tieto chyby odstránil. Kupujúci môže byť vyzvaný k nafotenie doručenej zásielky. Nároky kupujúceho spotrebiteľa rieši § 2158 – 2174 občianskeho zákonníka. V prípade kupujúceho spotrebiteľa sa rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za rozpor existujúci už pri jej prijatí, ibaže kupujúci o rozpore preukázateľne vedel v okamihu prijatia tovaru a tento tovar aj cez toto prijal bez výhrad. V takom prípade má kupujúci spotrebiteľ právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu záručnou opravou či výmenou veci za bezchybnú. Nie je takýto postup možný, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

3. Podmienky záruky

Dĺžka záruky je 24 mesiacov s výnimkami uvedenými v bode č. 5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Teda nie do chvíle, než si spotrebiteľ vyzdvihne vec, ale do chvíle, kedy bola vec opravená a spotrebiteľ si ju mohol vyzdvihnúť.

4. Neuplatniteľnosť záruky

Záruka sa nedá uplatniť úplne alebo čiastočne v nasledujúcich prípadoch:

  • vypršaním záručnej lehoty
  • mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zaobchádzania či obsluhy, zanedbanie bežnej starostlivosti
  • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredie, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom
  • tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii hygienické dôvody

5. Tovar sa životnosťou kratšie ako 24 mesiacov

Na všetok spotrebný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Ak je u tovaru uvedená životnosť kratšia ako 24 mesiacov, môže byť reklamácia po skončení životnosti z tohto dôvodu zamietnutá.

6. Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie

V prípade, že Poskytovateľ zistí, že reklamácia nie je oprávnená, oznámi to prostredníctvom Prevádzkovateľa Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, vždy však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Tridsaťdňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď kupujúci reklamáciu predloží. Lehota určená na dni sa začína dňom nasledujúcim po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Chyby, ktoré vedú k nepodstatnému porušeniu zmluvy V prípade chyby, ktorá spôsobuje nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak v prípade reklamovanej vady tovaru, ktorú možno odstrániť iným spôsobom, nie je to neprimerané povahe vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo, ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu súčasti. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu. Výmena položky Nároky z vád tovaru, ktorý je na sklade u Predajca, sa uplatnia výmenou tovaru. Ak tovar nie je v deň uplatnenia reklamácie na sklade, kupujúci spotrebiteľ sa môže s Predajcom dohodnúť na neskoršom termíne dodania náhradného tovaru. Vymenený tovar sa kupujúcemu zašle na náklady poskytovateľa. Po dohode so spotrebiteľom je tiež možné (za predpokladu, že reklamovaný tovar už daný výrobca nevyrába alebo je dlhodobo nedostupný) vymeniť ho za tovar iného výrobcu ako reklamovaný tovar, ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre ako reklamovaný tovar a plní rovnakú funkciu s rovnakými alebo lepšími parametrami. V prípade, že vadu nie je možné odstrániť alebo tovar bezplatne vymeniť, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny. Kupujúci má právo na výmenu tovaru aj v prípade, ak sú vady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád. Väčším výskytom vád sa rozumie 3. oprávnená a uznaná reklamácia rovnakého druhu alebo 4. oprávnená a uznaná reklamácia rôzneho druhu alebo oprávnená a uznaná reklamácia 3 podstatných vád na veci súčasne. Kupujúci spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru v prípade viacerých odstrániteľných vád. Vady, ktoré spôsobujú podstatné porušenie zmluvy V prípade vady, ktorá spôsobuje podstatné porušenie zmluvy a ktorá bráni tomu, aby sa tovar používal ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový. Prípadne má kupujúci právo požadovať primeranú zľavu. Ak je vada neodstrániteľná, ale nebráni používaniu tovaru a kupujúci nepožaduje výmenu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní, ak sa so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

7. Reklamácia tovaru poškodeného prepravou

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktoré je zjavne poškodené, alebo je zjavne poškodený značným spôsobom prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, kedy je na kartóne vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Preto prosím venujte kontrole stavu zásielky zvýšenú pozornosť, konkrétne povrchu kartónu, ochranné páske a akýmkoľvek, i napríklad drobným porušením a trhlinám. Zvlášť ak bude obal pretrhnutý, je to signál, že tovar nebude zrejme v poriadku. Kupujúci je povinný v prípade zjavného vonkajšieho poškodenia zásielky spísať s doručovateľom zápis o škode, inak nemusí byť na neskoršiu reklamáciu braný ohľad. V prípade, že kupujúci po otvorení balíka zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodené pôsobením dopravy, treba túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi, ktorá bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe. Pri dodaní poškodeného tovaru má kupujúci nárok na dodanie nového tovaru.

8. Vrátenie tovaru

8.1. Zákazníci majú 100 dní na vrátenie tovaru. Lehota na vrátenie tovaru po obdržaní tovaru od kuriéra je 100 dní.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci neručí v žiadnom prípade za stratu dát, ktoré sú obsiahnuté v reklamovanom tovaru, kedy kupujúcemu sa odporúča tieto adekvátnym spôsobom zálohovať mimo reklamovaný tovar.