Reklamačné konanie, vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Ako reklamovať alebo vrátiť tovar

1) Ak chcete podať žiadosť, musíte vyplniť nasledujúci formulár.

✅ Pre uplatnenie reklamácie musíte vyplniť nasledujúci formulár > reklamačný formulár

Nižšie nájdete informácie, ktoré získame vďaka interaktívnemu formuláru a vďaka ktorému budeme môcť otvoriť reklamačný protokol a tiež načrtneme, ako prebieha vyplnenie reklamačného formulára a vrátenie peňazí.

Ako prebieha reklamácia a vyplnenie reklamačného protokolu:

  1. Interaktívny formulár Vás vyzve, aby ste zadali číslo objednávky a tým dôjde k validácii aj overeniu pre Vás, že reklamujete tú správnu objednávku.
  2. V nasledujúcom kroku Vám automaticky ponúkneme tovar, ktorý ste zakúpili a na ktorý tak iba kliknete, aby sa daný produkt preniesol do reklamačného protokolu a naše reklamačné oddelenie tak vedelo, ktorý produkt (prípadne viac produktov) chcete reklamovať.
  3. Po zvolení tovaru, ktorý chcete reklamovať či vrátiť, vyberiete, či chcete zaslať nový produkt alebo vrátiť peniaze a ďalšie relevantné informácie, ktoré nám poslúžia na urýchlenie procesu vrátenia peňazí.
Milí zákazníci, interaktívny online reklamačný formulár vyššie Vám umožnia v priebehu zvoliť reklamovaný tovar. Pokiaľ ste zakúpili iba jeden produkt, bude Vám po zadaní Vášho e-mailu ponúknutá možnosť reklamovať zakúpený produkt. Ak ste zakúpili viac produktov ako jeden, budete môcť reklamovať všetky produkty z celej objednávky. Veríme, že táto forma reklamácie je časovo najmenej nákladná – Vami vyplnené dáta systém okamžite preposiela kolegom z reklamačného oddelenia, ktorí začnú ihneď reklamáciu. Pokiaľ máte problém s vyplnením reklamácie, napíšte nám na [email protected] a my Vás navedieme.

Reklamácie vybavujeme vo väčšine prípadov zaslaním nového tovaru. O odoslaní nového tovaru je Kupujúci vyrozumený emailom. Doba dodania nového tovaru je rovnaká ako pri objednávke.

Neposielajte nám tovar na reklamáciu skôr ako vyplníte reklamačný formulár.

Pokiaľ nebude možné riadne reklamovaný tovar opraviť, ani nebude u našich Dodávateľov rovnaký nový výrobok na sklade, budeme informovať zákazníka s ponukou podobného tovaru. V prípade nesúhlasu so zámenou vraciame peniaze zákazníkovi späť na jeho účet.

2) Odoslaním formulára plynie zákonná lehota 30 dní

viď. citácie z webu čoi.sk podľa § 13, § 19 ods. 3 a § 24 ods. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa; § 570 ods. 1, § 605 ods. 1, § 607, § 2169 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník Vybavovanie reklamácie nesmie bez dohody s vami trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Predávajúci, ale aj ním určený servis, u ktorého žiadate opravu, musí o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru a potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Ak sa dohodnete s predávajúcim na lehote dlhšej, potom musí byť reklamácia vybavená do konca predĺženej lehoty. Lehota beží od okamihu uplatnenia reklamácie. Nasledujúci deň potom, čo ste reklamáciu uplatnili, je prvým dňom 30-dňovej lehoty. Pokiaľ jej koniec pripadá na sobotu, nedeľu či sviatok, potom lehota skončí najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak zájdete osobne do prevádzky predávajúceho či do servisu, nebude sporné, kedy reklamácia bola uplatnená, pretože v prevádzke musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený reklamácie prijímať a vybavovať. Pokiaľ reklamáciu zasielate poštou, potom k uplatneniu reklamácie dôjde, akonáhle predávajúcemu váš list dorazí a bude mať možnosť sa s jeho obsahom zoznámiť. Nie je dôležité, či to skutočne urobí. Stačí teda, že zásielka došla do jeho poštovej schránky. Od tejto chvíle je možné počítať lehotu na uplatnenie reklamácie. Pri uplatnení reklamácie e-mailom je vhodné si zaistiť potvrdenie jeho doručenia či prečítania. Reklamácia sa považuje za vybavenú, keď vás predávajúci či servis informujú, že je reklamácia vybavená a akým spôsobom sa tak stalo, najneskôr 30. deň od uplatnenia reklamácie, ak nebola lehota predĺžená. Súčasne musí byť tovar odovzdaný do reklamácie, či už opravený alebo vymenený v prípade jej uznania, alebo neopravený pri zamietnutí, k dispozícii v prevádzke, kde bola reklamácia uplatnená.

3) Vrátenie peňazí – lehota a spôsob na vrátenie peňazí

Reklamácia uznaná, kedy Vám vrátime peniaze?

Akonáhle bude reklamácia vybavená, finančné oddelenie zadá pokyn v internetovom bankovníctve a platba bude odoslaná späť k Vám. Lehota na vrátenie peňazí je maximálne 14 pracovných dní. Spravidla ale zvládame platby vracať počas 5 pracovných dní.

Kam vám vrátime peniaze?

Pri platbe kartou

V prípade, že ste platili kartou, môžeme peniaze navrátiť späť na Vašu platobnú kartu a tento proces trvá spravidla maximálne 3 dni – zadáme pokyn poskytovateľovi platobných kariet, ten ho musí spracovať a zhruba do 3 pracovných dní budete mať peniaze späť.

Pri platbe bankovým prevodom

Platby prevodom vraciame naspäť na Váš účet prostredníctvom internetbankingu – v tento moment budete požiadaní o oznámenie bankového účtu a finančné oddelenie Vám tam vráti platbu. Tento najčastejšie proces trvá zhruba 5 pracovných dní. Peniaze Vám dorazia z firemného účtu vedeného u Fio banka a.s., 2702036090 / 2010.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamačný poriadok je vystavený spoločnosťou EcomWire Factory s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 11787171, DIČ: CZ11787171, zapísané v obchodnom registri pod sp. zn. C 354564 vedenom na  Mestskom súde v Prahe, e-mail [email protected], telefon +421 222 205 418 (dále jen „Prodávající“).
 
1.2. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzavretými medzi zákazníkom a Predávajúcim, spolu s údajmi o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť.

2. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

2.1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formulára na tejto adrese.
2.2. Zákazník uplatňuje reklamáciu online reklamačným formulárom. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom, prípadne riadne vyplneným návratovým listom.
2.3. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
2.4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (najmä vyhláška č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám). 2.5. Predávajúci je povinný zákazníkovi vydať písomné potvrdenie osobne alebo emailom o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 2.6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 2.7. Ak neprevezme kupujúci reklamáciu od prepravcu bez vážneho dôvodu, alebo nevyzdvihne reklamáciu osobne na prevádzkarni do 3 mesiacov od oznámenia o vybavení reklamácie, vyhradzuje si Predávajúci právo nevyzdvihnutú reklamáciu zlikvidovať.

3. Rozsah práv z chybného plnenia

3.1. Práva a povinnosti Predávajúceho a zákazníka ohľadom záruky Predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práva zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č.634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”)
3.2 Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že v čase, keď zákazník tovar prevzal : a) má tovar vlastnosti, ktoré si Predávajúci a zákazník dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, b) sa tovar hodí k účelu, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, c) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
3.3. Za vadu nemožno považovať: a) zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu, b) rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 8 Obchodných podmienok.
3.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
3.5. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 3.2 vyššie, môže zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.
3.6. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má zákazník aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má zákazník aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
3.7. Ak zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy zákazníkovi pôsobilo značné ťažkosti.
3.8. Právo z chybného plnenia zákazníkovi nepatrí, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ zákazník vadu sám spôsobil.
3.9. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru (s výnimkou uvedenou v čl. 3.8 vyššie). To neplatí: a) pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, b) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, alebo c) ak to vyplýva z povahy veci.
3.10. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo: a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, b) na odstránenie vady opravou veci, c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo d) odstúpiť od zmluvy.
3.11. Zákazník oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal zákazník opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí zákazník svoje právo včas, má práva podľa čl. 3.12 až 3.14.
3.12. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
3.13. Kým zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
3.14. Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
4.2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.