Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je EcomWire Factory s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha , IČO: 11787171, DIČ: CZ11787171, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 369363
 2. Ďalej len: „správca“ alebo “rayray.sk”.
 3. Kontaktné údaje správcu sú:

email: [email protected]

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Akoé osobné údaje o Vás zbierame a ako ich využívame?

Zbierame iba také osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom našich webových stránok alebo cez písomnú alebo telefónnu komunikáciu s Vami. Osobné údaje, ktoré o Vás zbierame, môžu zahŕňať:

 1. Vaše identifikačné a adresné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia);
 2. Vaše kontaktné údaje (napr. kontaktná adresa, e-mail a telefón);
 3. elektronické údaje (napr. IP adresa, súbory cookie, typ prehliadača);
 4. údaje potrebné k vybaveniu Vašej objednávky, uzavretiu a plneniu zmluvy medzi Vami a nami a poskytovaniu objednaných služieb;
 5. ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré zbierame v súvislosti s vybavovaním Vašej objednávky, uzatváraním a plnením zmluvy medzi Vami a nami a poskytovaním objednaných služieb.

Čo sa týka Vašich osobných údajov, môžeme ich použiť najmä na nasledujúce účely v súlade s nižšie uvedenými právnymi dôvodmi:

Účel spracovania Právny dôvod spracovania
Na vybavenie Vašej objednávky, uzatvorenie a plnenie uzatvorenej zmluvy. Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.
Na odpovedanie na Vaše žiadosti alebo otázky. Oprávnený záujem poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich klientov; plnenie zmluvy.
Na odpovedanie na Vaše otázky prostredníctvom našej telefonickej infolinky. Oprávnený záujem poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich klientov; plnenie zmluvy.
Na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali. Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.
Na Vašu registráciu na našich webových stránkach. Oprávnený záujem poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich klientov; plnenie zmluvy.
Na odber noviniek (zasielanie informácií o našich akciách, zľavách a novinkách na Váš e-mail). Váš predchádzajúci súhlas alebo náš oprávnený záujem na účely priameho marketingu.
Na zistenie Vašej spokojnosti s Vašim nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je naša nákupná platforma zapojená. Oprávnený záujem.
Na vyhodnotenie využívania našich stránok a na zlepšenie ich obsahu. Oprávnený záujem, zabezpečiť lepšie poskytovanie našich služieb.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou povinnosťou. Nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť tieto osobné údaje, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nebudeme schopní vybaviť Vašu objednávku, nebude možné uzatvoriť alebo plniť zmluvu medzi Vami a rayray.sk a ani nebude možné plniť požadované služby (vôbec alebo v požadovanej kvalite). Ak na spracovanie Vašich osobných údajov vyžadujeme Váš súhlas, máte právo odmietnuť poskytnutie súhlasu alebo odvolať už udelený súhlas kedykoľvek bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami.

Vaše osobné údaje nepredáme ani nepronajmeme žiadnej tretej strane.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k vykonaniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (Predajci správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zabezpečujúce služby prevádzkovania nákupné platformy rayray.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním nákupné platformy,
  • zabezpečujúce marketingové služby.
  • zabezpečujúce účtovníctvo

VI. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
   • Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov rayray.sk, máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Ďalej nás môžete požiadať, aby sme Vám alebo tretej osobe poskytli osobné údaje, ktoré o Vás na základe zmluvy alebo Vášho súhlasu spracovávame v elektronickej podobe. Vezmite prosím na vedomie, že na vykonanie týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
   1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
   2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
   3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré sú jím poverené.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

   1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
   2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
   3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

   1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich plne prijímate.
   2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich plne prijímate.
   3. Správca má právo tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.03.2022.

Nenašli ste odpoveď, ktorú hľadáte?

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu priamo z formulára

Neotvárajte mailovú schránku, napíšte nám priamo z webu

Navštívte online podporu

Nečakajte na odpoveď, využite online podporu

Pošlite nám mail

Na Vaše maily odpovieme počas 24 nasledujúcich hodín.